Studia dwustopniowe: praca licencjacka a praca magisterska

W czerwcu 1999 roku w Bolonii miało miejsce spotkanie ministrów edukacji z krajów Unii Europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej (biorących udział w programie SOCRATES), Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych (UNESCO, OECD, Rady Europy), przedstawicieli szkół wyższych, a także stowarzyszeń nauczycieli akademickich i studentów, które zakończyło się podpisaniem tzw. Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji. Na jej mocy w Polsce zostały wprowadzone założenia Deklaracji Bolońskiej, zgodnie z którą ma miejsce dalszy rozwój popularnych w państwach UE studiów dwustopniowych, czyli studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata i studiów magisterskich, nazywanych również studiami uzupełniającymi.

Studia na zdecydowanej większości kierunków stały się więc dwustopniowe. Pierwszy stopień wiąże się z tym, że przez studenta musi zostać napisana praca licencjacka, natomiast ukończenie studiów drugiego stopnia jest równoznaczne z przygotowaniem i obronieniem pracy magisterskiej. Różnice pomiędzy oba pracami dyplomowymi sprowadzają się nie do konstrukcji, ale przede wszystkim do jej zawartości. Oznacza to, że praca magisterska jest bardziej zobowiązująca przy przechodzeniu z pierwszego do drugiego stopnia studiów. Oczywiście nie zabrania się, aby już w pracy dyplomowej kończącej pierwszy, trzyletni okres studiów, znajdowały się atrakcyjne i ponadprogramowe treści.

Praca licencjacka – podstawowe wymogi

Praca licencjacka jest przygotowywana na koniec studiów pierwszego stopnia bądź w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Pozytywna recenzja pracy oraz zdanie egzaminu licencjackiego (dyplomowego) upoważnia do posługiwania się tytułem licencjata.

Podstawowe wymogi dotyczące pracy licencjackiej:

 • powinna zostać napisana przez studenta samodzielnie, pod kierunkiem wybranego promotora,
 • temat pracy powinien być ściśle związany ze specjalnością oraz kierunkiem kształcenia studenta,
 • podlega recenzji,
 • stanowi przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego.

Pisana na zakończenie studiów pierwszego stopnia praca licencjacka może stanowić opracowanie o charakterze projektowym, projekcyjnym bądź analitycznym. Praca projektowa może dotyczyć np. projektu organizacji, systemu zarządzania, systemu ekonomicznego, systemu zasilania kapitałowego, systemu informacyjnego dla zarządzania, itp. Praca o charakterze projekcyjnym może zawierać np. plan marketingowy, biznesplan przedsięwzięcia, analizę rynku bądź diagnozę sytuacji. Z kolei opracowanie wyróżniające się charakterem analitycznym powinno zawierać rozwiązanie problemu praktycznego bądź badania empiryczne przeprowadzone w organizacjach lub przedsiębiorstwach, oparte na danych zebranych w konkretnych firmach, instytucjach, urzędach, itp.

Praca licencjacka powinna być napisana na temat, który nie wymaga przestudiowania bogatej literatury fachowej. Z kolei prace magisterskie zobowiązują do podjęcia tematów, które wymagają poznania, zrozumienia oraz wykorzystania literatury teoretycznej i naukowych metod do analizowania oraz oceny zgromadzonych informacji.

Warto podkreślić, że praca licencjacka powinna zawierać:

 • wyraźne określenie problemu badawczego,
 • odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu,
 • opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane techniki, metody, narzędzia badawcze, itp.).

Praca magisterska – wymogi dotyczące pisania

Praca magisterska jest przygotowywana na koniec studiów drugiego stopnia (magisterskich). Pozytywne recenzje pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego upoważnia do posługiwania się tytułem magistra. Wyjątki stanowią: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz weterynaria – absolwenci studiów na tych kierunkach nie piszą prac magisterskich.

Praca magisterska powinna zostać napisana w języku, w którym są prowadzone studia na danym kierunku. Oczywiście istnieje możliwość przygotowania opracowania w j. angielskim, niemieckim czy jakimkolwiek innym, ale w tym celu należy złożyć wniosek do Dziekana studiów z dołączonym uzasadnieniem oraz z pozytywną opinią promotora.

Wymagania techniczne, którym podlegają prace magisterskie (mogą one nieznacznie różnić się w zależności od uczelni i przyjętych przez nią wymogów formalnych):

 • praca magisterska powinna zawierać stronę tytułową (najczęściej jej wzór można pobrać ze strony uczelni), spis treści, wstęp, tekst główny podzielony na rozdziały i podrozdziały, zakończenie oraz spis literatury (bibliografię),
 • jeśli w pracy zostało przedstawionych wiele tabel czy rysunków, należy po spisie literatury załączyć również ich spis,
 • każdy fragment tekstu umieszczony w pracy magisterskiej, którego autorem jest inna osoba niż student przygotowujący opracowanie, powinien zostać ujęty w cudzysłowy i opatrzony odpowiednim przypisem,
 • tabele, wykresy oraz ilustracje zaczerpnięte z zewnętrznych źródeł muszą zostać opatrzone właściwym nośnikiem, sporządzonym zgodnie z zasadami tworzenia przypisów,
 • wykaz literatury należy zamieścić na końcu pracy – powinien on obejmować wszystkie książki i inne źródła drukowane oraz elektroniczne, jakie student wykorzystał podczas pisania pracy magisterskiej.

Praca licencjacka i magisterska – administracja
Przygotowujemy prace licencjackie i magisterskie dla studentów z kierunku administracja. Tworzymy zarówno całościowe opracowania, jak również pojedyncze rozwiązania. Prace dyplomowe związane z administracją mogą dotyczyć m.in. takich zagadnień, jak działalność gospodarcza w Polsce, prawo użytkowania wieczystego, referenda lokalne, kontrola w administracji publicznej, postępowanie nakazowe, ustrój władzy wykonawczej w Polsce czy organy ochrony granicy RP.

Praca licencjacka i magisterska – bankowość
Poza przygotowaniem opracowań z administracji czy zarządzania, oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu prac dyplomowych z bankowości. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze prace licencjackie i magisterskie były najlepszej jakości, a także odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym, stylistycznym i językowym. Każda tworzona przez nas praca licencjacka czy magisterska opiera się na jasno określonym celu/celach oraz postawionej tezie/tezach.

Praca licencjacka i magisterska – ekonomia
W ofercie posiadamy szeroki wybór wzorów oraz przykładowych prac dyplomowych z dziedziny ekonomii. Naszym klientom oferujemy fachową pomoc przy tworzeniu opracowań, dbając o to, aby nasze prace licencjackie i magisterskie odznaczały się jak najwyższą jakością. Praca dyplomowa na kierunku ekonomia może dotyczyć chociażby takich tematów, jak prawo podaży, równowaga rynkowa, bezrobocie czy funkcje państwa.

Praca licencjacka i magisterska – finanse
Dla naszych klientów przygotowujemy prace magisterskie i licencjackie z zakresu finansów i rachunkowości. Każde tworzone przez nas opracowanie posiada wstęp, spis treści, rozdziały i podrozdziały, zakończenie oraz spis literatury. Przykładowe tematy pracy na kierunku finanse: wzrost gospodarczy, papiery wartościowe na polskim rynku finansowym, fundusze inwestycyjne i ich wyniki, trzeci filar reformy emerytalnej, giełdy towarowe, rynek instrumentów finansowych, itp.

Praca licencjacka i magisterska – medycyna
Poza przygotowaniem opracowań z finansów czy ekonomii, trudnimy się w tworzeniu prac dyplomowych z zakresu medycyny, pielęgniarstwa i fizjoterapii. Każda nasza praca licencjacka i magisterska wyróżnia się wysoką jakością pod względem merytorycznym, a dodatkowo służymy fachową pomocą w odpowiednim przygotowaniu opracowania pod względem formalnym. Nasze opracowania spełniają najważniejsze wymogi poprawności językowej oraz edytorskiej.

Praca licencjacka i magisterska – marketing
Jedną z naszych specjalności, w której służymy fachową pomocą w pisaniu prac dyplomowych jest marketing. Pomagamy przygotowywać profesjonalne prace licencjackie i magisterskie, odznaczające się najlepszą jakością zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym. Zespół naszych redaktorów udziela fachowych wskazówek związanych z wyborem tematu pracy, doborem literatury przedmiotu oraz przygotowaniem bibliografii.

Praca licencjacka i magisterska – pedagogika
Naszym klientom proponujemy pomoc w przygotowywaniu prac dyplomowych z pedagogiki. Praca licencjacka lub magisterska na tym kierunku może dotyczyć m.in. takich zagadnień, jak: dzieci z ADHD, przemoc w rodzinie, uzależnienie od Internetu, e-learning jako innowacyjna metoda nauczania, autyzm u dzieci, terapie Dorosłych Dzieci Alkoholików, pieniądz w wychowaniu dziecka czy samookaleczenia wśród młodzieży.

Praca licencjacka i magisterska – prawo
Kolejną dziedziną, w której pomagamy tworzyć profesjonalne prace magisterskie i licencjackie, jest prawo. Służymy fachową pomocą w doborze tematu, literatury przedmiotu, a także opracowaniu ogólnego konspektu pracy wraz z rozdziałami i podrozdziałami. Przykładowe tematy prac z prawa: kształtowanie się postaw wobec prawa, kara śmierci – wybrane zagadnienia, przestępstwo wypadku komunikacyjnego, wymiar prawny ślubu posłuszeństwa, prawo do samoobrony, biegły sądowy w postępowaniu cywilnym, prokurator w polskim prawie karnym.

Praca licencjacka i magisterska – socjologia
W swojej ofercie posiadamy wzory oraz przykładowe prace licencjackie i magisterskie z socjologii. Nasz zespół wykwalifikowanych redaktorów służy profesjonalną pomocą w przygotowywaniu prac dyplomowych na kierunku socjologia, pomagając w doborze tematyki, zaplanowaniu rozdziałów czy przygotowaniu spisu literatury. Każda praca licencjacka i magisterska jest przez nas realizowana w oparciu o jasno postawiony cel oraz tezę.

Praca licencjacka i magisterska – turystyka
Naszym klientom pomagamy tworzyć wysokiej jakości prace licencjackie oraz magisterskie poruszające różne zagadnienia z zakresu turystyki i agroturystyki. Dokładamy wszelkich starań, aby każde przygotowane przez nas opracowanie było w pełni wartościowe pod względem merytorycznym, językowym oraz stylistycznym. Pomagamy w doborze tematu, sporządzeniu planu pracy oraz znalezieniu odpowiedniej literatury przedmiotu.

Praca licencjacka i magisterska – zarządzanie
W naszej bazie posiadamy wiele wzorów oraz przykładowych prac dyplomowych z zarządzania, mających służyć zdobyciu wiedzy i zapoznaniu się z fachową terminologią, niezbędną do napisania wartościowej pracy licencjackiej czy magisterskiej. Zagadnienia, jakie może poruszać praca licencjacka lub magisterska z zarządzania to: style negocjacji, pieniądz i system bankowy, organizacja jako system i podmiot zarządzania, cykl życia organizacji, klasyfikacja kosztów, pojęcie i rozwój marketingu, segmentacja rynku, model pracy kierowniczej, rola jakości w usługach, itp.