Pisanie prac magisterskich – zarządzanie

Zarządzanie – ogólny opis kierunku

Długopis trzymany w ręce

Zarządzanie stanowi naukę ekonomiczną, zajmującą się działaniami dotyczącymi organizowania, planowania, motywowania oraz kontrolowania. Działania te są ukierunkowane na osiągnięcie zamierzonego celu. Głównym celem studiów na kierunku zarządzanie jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczących istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz państwowych struktur bezpieczeństwa. W programie studiów znajdują się: makro i mikroekonomia, informatyka i systemy informacyjne zarządzania, matematyka dla ekonomistów, zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą, rachunkowość, marketing oraz zarządzanie kapitałem ludzkim.

Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku zarządzanie są oferowane między innymi takie specjalności, jak: komunikacja korporacyjna i public relations, marketing internetowy, innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie, logistyka w biznesie, zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo w organizacji oraz zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym.

Kwalifikacje i perspektywy pracy po ukończeniu zarządzania

Zdobyte kwalifikacje po studiach magisterskich na kierunku zarządzanie:

 • rozpoznawanie, diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, informacyjnymi i rzeczowymi,
 • posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu,
 • umiejętność realizowania głównych funkcji zarządzania procesami w organizacjach działających w sektorze gospodarczym, administracyjnym oraz bezpieczeństwa publicznego,
 • interpretowanie, analizowanie i ocenianie zjawisk związanych z zarządzaniem,
 • umiejętność przygotowania i podejmowania różnego rodzaju decyzji zarządczych oraz strategicznych,
 • posiadanie wiedzy umożliwiającej założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Ukończone studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i obroniona praca magisterska otwierają drogę do poszukiwania zatrudnienia w firmach handlowych, zakładach produkcyjnych, biznesie, administracji, itp. Absolwenci mogą pracować m.in. jako kierownicy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, specjaliści do spraw organizacji i zarządzania, menedżerowie zarządzania w przedsiębiorstwach, doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Pisanie prac magisterskich z zarządzania – kompleksowa pomoc

wykresy analityczne

Praca magisterska z tak szeroko pojętej dziedziny, jaką jest zarządzanie, to niewątpliwie nie lada wyzwanie dla każdego studenta. Dobrze napisana rozprawa naukowa to przede wszystkim wizytówka – dzięki niej egzamin dyplomowy może być przyjemnością, a dyplom z satysfakcjonującą oceną może okazać się kluczem do drzwi wielu potencjalnych pracodawców. Prace magisterskie nie stanowią wyłącznie pisarskich tworów, ale samodzielne opracowania poruszające konkretną problematykę, świadczące zarówno o wiedzy, jak i o umiejętnościach studenta, nabytych podczas kilku lat studiów na kierunku zarządzanie.

Do napisania wartościowej pracy magisterskiej potrzebny jest nie tylko pomysł, ale także czas na zebranie oraz zapoznanie się z materiałami. Wiele uczelni i promotorów dużą wagę przywiązuje do bibliografii – ilości oraz jakości pozycji źródłowych, które zostały wykorzystane w rozprawie. Student tworzący rozprawę musi zatem dobrze orientować się w wybranej literaturze podmiotu i przedmiotu, musi wiedzieć czego oraz gdzie należy szukać. Wiąże się to z koniecznością poświęcenia uwagi i czasu, a nie wszyscy studenci, zwłaszcza pracujący zarobkowo, są w stanie wygospodarować odpowiednią jego ilość.

Nasza oferta obejmująca pisanie prac magisterskich z zarządzania jest skierowana do wszystkich osób, które nie dysponują wolnym czasem, nie wiedzą, w jaki sposób powinna zostać skonstruowana rozprawa naukowa bądź nie mają wystarczająco dużo cierpliwości, aby samodzielnie przygotować tego typu opracowanie.

Prace magisterskie zarządzanie – co obejmuje zakres pomocy?

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że stworzenie wartościowych treści wymaga odpowiedniego przygotowania. Nawet najzdolniejszym studentom może brakować biegłości w wybieraniu, selekcjonowaniu czy analizowaniu właściwych materiałów źródłowych. Jako, że nasi redaktorzy nie mają z tym żadnych trudności, chętnie dzielimy się swoimi umiejętnościami z zakresu:

 • wyboru tematu,
 • sporządzania bibliografii,
 • przygotowania ogólnego zarysu pracy (podziału na wstęp, zakończenie, rozdziały, podrozdziały),
 • wsparcia w zakresie poprawności rozprawy pod kątem merytorycznym, gramatycznym, stylistycznym oraz ortograficznym,
 • konstruowania treści o niestandardowym układzie.

Prace magisterskie z zarządzania, jak również z każdej innej dziedziny naukowej, które są z nami konsultowane, są zawsze dopracowane w najmniejszych detalach i wyróżniają się unikalnością. Dzięki stałej współpracy z zespołem wykwalifikowanych redaktorów, możemy zaoferować kompleksowe wsparcie na każdym etapie tworzenia rozprawy naukowej, elastycznie dopasowując ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.

Prace magisterskie zarządzanie– przykładowe tematy

kawa i długopis jako niezbędnik pracy

1. Budowa strategii firmy na wybranym przykładzie.
Praca magisterska dotycząca budowy strategii firmy na wybranym przykładzie. Opracowanie składające się z czterech-pięciu rozdziałów, w którym mogą zostać poruszone następujące kwestie: pojęcie oraz cele zarządzania strategicznego, zasady formułowania strategii zarządzania, przegląd koncepcji badawczych w zakresie projektowania strategii zarządzania, części składowe systemu zarządzania strategicznego.

2. Rola i istota komunikacji w kierowaniu organizacją.
Praca poruszająca najważniejsze aspekty związane z rolą i istotą komunikacji w kierowaniu organizacji, składająca się z trzech rozdziałów: komunikacja społeczna (definicja komunikacji społecznej, formy porozumiewania, bariery w procesie komunikowania się), komunikacja w organizacji (kanały komunikacyjne w organizacji, komunikacja interpersonalna i niewerbalna, kłamstwo mowy ciała w wyścigu o przywództwo) oraz kierownik w negocjacjach.

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przykładowym banku komercyjnym.
Praca magisterska dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie dowolnie wybranego banku komercyjnego. Opracowanie składające się z czterech-pięciu rozdziałów: teoretyczne zagadnienia pracy (pojęcie i istota banku, geneza systemu bankowego w Polsce), charakterystyka ogólna wybranego banku komercyjnego, usługi dla ludności świadczone przez dany bank, wyniki działalności gospodarczej wybranego banku oraz praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w badanej placówce.

4. Zarządzanie materiałami i surowcami w przedsiębiorstwie.
Praca poruszająca wybrane aspekty związane z zarządzaniem materiałami i surowcami w przedsiębiorstwie. Przykładowe kwestie, które mogą zostać ujęte w opracowaniu to: gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania, zadania gospodarki materiałowej, miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej, podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami, wpływ gospodarki materiałowej na zarządzanie przedsiębiorstwem.

5. Rola kobiet w zarządzaniu.
Praca magisterska dotycząca roli kobiet w zarządzaniu, składająca się z czterech rozdziałów: metody rozwoju zasobów ludzkich (pojęcie i istota motywacji, definicja rozwoju i doskonalenia), sytuacja kobiet w zarządzaniu (pojęcie dyskryminacji, kompetencje obu płci w zakresie zarządzania, problemy kobiet związane z zatrudnianiem na stanowiskach menedżerskich), sytuacja zawodowa kobiet w Polsce oraz analiza wyników badań własnych.

6. Umowa o pracę a elastyczne zarządzanie personelem.
Praca prezentująca wybrane kwestie związane z umową o pracę a elastycznym zarządzaniem personelem. W opracowaniu mogą zostać zaprezentowane m.in. takie zagadnienia, jak: aspekt teoretyczny zarządzania personelem, pojęcie i istota zarządzania personelem, funkcja menedżera w zarządzaniu personelem, pojęcie i istota umowy o pracę, tryb rozwiązania umowy o pracę, założenia elastycznego zarządzania personelem.

7. Kapitał ludzki, jako czynnik decydujący o rozwoju przedsiębiorstwa.
Praca magisterska dotycząca zagadnienia kapitału ludzkiego, jako decydującego czynniku w rozwoju przedsiębiorstwa. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów, w których mogą zostać zaprezentowane m.in. takie kwestie, jak: proces zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji, wpływ otoczenia organizacji na decyzje szkoleniowe, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników, system motywowania pracowników.

8. Czynniki motywujące pracowników w organach bezpieczeństwa publicznego.
Praca dotycząca czynników motywujących pracowników w organach bezpieczeństwa publicznego, składająca się z trzech rozdziałów: podstawowe instrumenty motywujące a praca realizowana przez człowieka (człowiek i jego motywacje do pracy, rynek pracy a zatrudnienie w organach bezpieczeństwa), motywacja a funkcja płac (wynagrodzenie zasadnicze, zmienne i świadczenia dodatkowe) oraz możliwości rozwoju zawodowego formą motywowania do pracy.

9. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie.
Praca magisterska dotycząca zjawiska zarządzania talentami w przedsiębiorstwie. Opracowanie zawierające pięć rozdziałów: definicja, istota talentu i zarządzania talentami, proces pozyskiwania utalentowanych pracowników przez organizacje, techniki rozwoju utalentowanych pracowników, pomiar i ocena w zarządzaniu talentami oraz zarządzanie talentami w dowolnie wybranej firmie w oparciu o badania empiryczne.

10. Restrukturyzacja firmy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.
Praca magisterska poruszająca najważniejsze zagadnienia związane z restrukturyzacją firmy, na przykładzie dowolnie wybranego przedsiębiorstwa. Przykładowa problematyka, jaka może zostać zawarta w opracowaniu: przyczyny i cele restrukturyzacji, rodzaje i obszary restrukturyzacji, modelowe koncepcje restrukturyzacji, charakterystyka badanego przedsiębiorstwa, proces restrukturyzacji na przykładzie wybranej firmy.