Prace licencjackie - administracja

jak użytkować laptop

Administracja należy do najczęściej wybieranych kierunków studiów. Ta powszechnie znana dziedzina wiedzy jest niezbędna w wielu różnych sferach życia publicznego, w tym politycznego oraz gospodarczego. Studia na kierunku administracja mają na celu przede wszystkim przygotowanie do pracy w organach państwowych i samorządu terytorialnego. Ukończenie administracji daje absolwentowi doskonałą orientację w wielu dziedzinach, a także pozwala nabyć umiejętności praktyczne, umożliwiając tym samym podjęcie zatrudnienia na różnych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych oraz ich praktycznego zastosowania. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, w szczególności nauk o prawie i administracji.

Do wiodących przedmiotów wykładanych na administracji należą między innymi prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo pracy, administracja publiczna i polityka administracyjna, postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne, ochrona środowiska, prawo Unii Europejskiej, organizacja i zarządzanie, system bankowy i kredytowy.

Kompetencje zdobywane podczas studiów na kierunku administracja:

 • organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • technik informacyjnych w administracji publicznej,
 • różnorodnych dziedzin prawa, w tym między innymi prawa administracyjnego, pracy czy prawa Unii Europejskiej.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, po złożeniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu.

Perspektywy pracy po ukończeniu administracji

Obroniona praca licencjacka i dobra ocena na dyplomie z administracji otwierają drzwi do zdobycia zatrudnienia w wielu firmach, instytucjach oraz urzędach.

Przykładowe zawody, jakie można podjąć po studiach administracyjnych:

 • funkcjonariusz służb mundurowych (np. w Policji, Agencji Wywiadu, straży gminnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
 • pracownik działu administracyjnego w firmie jako doradca finansowy bądź ekspert do spraw podatkowych,
 • pracownik służby dyplomatycznej, agendy UE,
 • pracownik administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji pozarządowych,
 • pracownik biura nieruchomości, firmy ubezpieczeniowej, banku, itp.

Pisanie prac licencjackich – administracja

domowe biuro

Wbrew powszechnie panującej opinii, ukończenie studiów na kierunku administracja i obronieniu pracy licencjackiej wcale nie jest równoznaczne z koniecznością spędzenia całej kariery na stanowisku sekretarki czy monotonnej pracy urzędniczej. Studia te dają o wiele więcej możliwości, nic też dziwnego, że są coraz chętniej wybierane przez absolwentów liceów ogólnokształcących czy techników po zdaniu matury.

Studia na kierunku administracja nie należą do łatwych, a ich ukończenie zależy między innymi od tego, jak zostanie napisana praca licencjacka. Niezależnie od wyboru tematu, tego typu praca dyplomowa musi stanowić wartościowe opracowanie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym i stylistycznym.

Nasza oferta jest skierowane do wszystkich osób, które mają przed sobą tak duże wyzwanie, jakim jest napisanie pracy licencjackiej. Specjalizujemy się w pomocy przy tworzeniu prac naukowych na indywidualne zamówienie, każdorazowo starając się dopasować usługi do potrzeb zgłaszanych przez naszych klientów. Dzięki temu możesz mieć pewność, że każda realizowana przez nas praca licencjacka odznacza się wysoką jakością merytoryczną i jest dopracowana w najmniejszych szczegółach.

Co obejmuje pisanie pracy licencjackiej z administracji?

Osoby, które nie mają czasu na samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej z administracji bądź poszukują pomocy przy zgromadzeniu materiałów źródłowych, mogą liczyć na fachowe doradztwo ze strony naszych wyspecjalizowanych redaktorów. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z maksymalnym zaangażowaniem, pomagając krok po kroku stworzyć kompletne opracowanie. Piszemy zarówno całe prace licencjackie z dziedziny administracja, jak również pojedyncze rozdziały.

Naszym klientom oferujemy wsparcie na takich etapach pisania prac licencjackich, jak:

 • zdefiniowanie i nazwanie problemu badawczego,
 • przygotowanie konspektu oraz plany pracy,
 • dobranie fachowej literatury przedmiotu,
 • pomoc przy sprawdzeniu pracy pod kątem merytorycznym, językowym oraz pod kątem obowiązujących wymogów formalnych.

Zgłaszając się do nas, możesz liczyć na doświadczenie oraz fachową wiedzę redaktorów. Każda ze współpracujących z nami osób posiada stopień naukowy oraz wieloletnie praktyki w określonej dziedzinie nauki, służąc profesjonalną pomocą na każdym etapie przygotowywania pracy licencjackiej. Naszą dewizą jest zadowolenie klientów oraz indywidualne podejście do każdego powierzanego nam zadania.

Jeśli jeszcze masz wątpliwości co do decyzji, komu powierzyć pomoc w opracowaniu tak ważnych tekstów, jakimi są prace licencjackie z dziedziny administracja, możesz wysłać do nas zapytanie. Postaramy się odpowiedzieć na każde nurtujące Cię pytanie i spełnić Twoje oczekiwania w 100%.

Prace licencjackie administracja – przykładowe tematy

most i budowla

1. Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
Praca licencjacka dotycząca zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego, składająca się z trzech rozdziałów pt.: zarządzanie kryzysowe w państwie, zarządzanie kryzysowe w powiecie oraz diagnoza zarządzania kryzysowego w wybranym powiecie. Zagadnienia, które mogą zostać poruszone w pracy to m.in.: istota zarządzania kryzysowego, rola i zadania powiatu w kontekście zarządzania kryzysowego, zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli.

2. Zakaz konkurencji w stosunku pracy.
Praca poruszająca problematykę zakazu konkurencji w stosunku pracy, składająca się z trzech rozdziałów: pojęcie, geneza i ogólne znaczenie zakazu konkurencji (historia zakazu konkurencji, ustawowe zakazy dotyczące zakazu konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, forma umowy o zakazie konkurencji), umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

3. Renta z tytułu niezdolności do pracy.
Praca licencjacka opisująca najważniejsze kwestie związane z rentą z tytułu niezdolności do pracy. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów: system ubezpieczeń społecznych w Polsce, przesłanki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ogólne informacje na temat procedury przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz problematyka koordynacji w zakresie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w ramach Unii Europejskiej.

4. Zadania i organizacja systemu pomocy społecznej w Polsce.
Praca dotycząca zadań i organizacji systemu pomocy społecznej w Polsce. Opracowanie zawiera cztery rozdziały: ogólne pojęcie pomocy społecznej (istota oraz najważniejsze regulacje prawne), zadania pomocy społecznej i ich podział między jednostki samorządu (zadania gmin, powiatów, województw), jednostki organizacyjne pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej) oraz pracownicy socjalni.

5. Podział prawny i geodezyjny nieruchomości.
Praca licencjacka poruszająca najważniejsze kwestie wiążące się z podziałem prawnym oraz geodezyjnym nieruchomości. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów: pojęcie nieruchomości, rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe, leśne, rolne, położone w mieście, budynkowe, lokalowe, itp.), oznaczenie nieruchomości na potrzeby geodezyjne (wpisy w ewidencję gruntów i budynków) oraz podstawa podziału geodezyjnego (decyzja administracyjna, podział geodezyjny).

6. Podpis elektroniczny w prawie porównawczym.
Praca dotycząca różnych aspektów podpisu elektronicznego w prawie porównawczym. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów: podpis elektroniczny i jego rodzaje (definicja – czym jest podpis elektroniczny, podpis elektroniczny w różnych krajach na świecie), skutki podpisu elektronicznego, podpisujący oraz weryfikujący podpis, usługodawcy certyfikacyjni oraz techniczne zagadnienia podpisu elektronicznego (szyfrowanie, uwierzytelnianie, proces uzyskania certyfikatu).

7. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim.
Praca dotycząca pojęcia przedsiębiorcy w prawie polskim, składająca się z czterech rozdziałów: działalność gospodarcza – związki pojęciowe – przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, historia pojęcia przedsiębiorcy w polskim ustawodawstwie, lata współczesne – przedsiębiorca, kupiec, swoistość regulacji dotyczącej przedsiębiorstw państwowych. Kwestie poruszone w pracy to m.in.: podstawy prawne działalności gospodarczej, kategorie podmiotów gospodarczych, prawo działalności gospodarczej.

8. Administracja publiczna w Polsce i UE.
Praca licencjacka poruszająca najważniejsze kwestie związane z administracją publiczną w Polsce i krajach Unii Europejskiej, składająca się z trzech rozdziałów: charakterystyka organów administracji publicznej (organy administracji rządowej, organy samorządu, pozostałe podmioty realizujące zadania administracji publicznej), administracja publiczna w Polsce oraz administracja publiczna w wybranych krajach unijnych.

9. Centralne organy administracji publicznej.
Praca opisująca centralne organy administracji publicznej, zawierająca trzy rozdziały: reforma administracji publicznej (administracja rządowa, administracja samorządowa), administracja rządowa (pojęcie i podział organów administracji centralnej, rządowa administracja terenowa, zespolona administracja rządowa) oraz centralne organy administracji rządowej i ich zadania (Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący komitetów, Komitet Badań Naukowych).

10. Decyzja administracyjna – zagadnienia proceduralne.
Praca licencjacka poruszająca zagadnienia proceduralne związane z decyzją administracyjną. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów: pojęcie aktu administracyjnego, pojęcie decyzji administracyjnej (norma prawna zawarta w decyzji, formy decyzji) oraz elementy decyzji (oznaczenie organu wydającego decyzję, oznaczenie adresata, data wydania, powołanie podstawy prawnej, uzasadnienie faktyczne i prawne).