Prace licencjackie – zarządzanie

Zarządzanie – ogólna charakterystyka kierunku

kobieta na tle strzałek

Zarządzanie to kierunek zaliczany do interdyscyplinarnych, ponieważ wymaga połączenia umysłu humanistycznego ze ścisłym, umożliwiając zdobycie wiedzy społecznej, prawnej, ekonomicznej oraz socjologicznej. Studia przygotowują do wykonywania zadań zawodowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, centrach logistycznych, zakładach produkcyjnych, firmach handlowych, w szczególności do pełnienia funkcji kierowniczych i menedżerskich na poszczególnych szczeblach zarządzania. Praktycznie każde przedsiębiorstwo czy organizacja wymaga odpowiedniego zarządzania, dlatego studia na tym kierunku są obecnie niezwykle popularne. Aby sobie na nich poradzić, trzeba posiadać dobre umiejętności z zakresu matematyki i prawa, a także przejawiać zdolności logicznego myślenia do zrozumienia poszczególnych zagadnień ekonomicznych.

Gruntowne poznanie podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa, analiz zachodzących w nim procesów, zjawisk gospodarczych i społecznych stanowią jedne z najważniejszych umiejętności nabytych w trakcie studiów.

Przykładowe specjalności proponowane na kierunku zarządzanie na studiach pierwszego stopnia (licencjackich):

 • komunikacja marketingowa,
 • menedżer biznesu,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie marką,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem.

Perspektywy pracy po ukończeniu zarządzania

Obroniona praca licencjacka na kierunku zarządzanie i uzyskanie dyplomu z dobrą oceną dają możliwość podjęcia dalszego kształcenia, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) bądź poszukiwania zatrudnienia w firmach handlowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, instytucjach bankowych, biznesie lub administracji publicznej.

Absolwenci są przygotowani do:

 • pracy w działach marketingowych i związanych z promocją,
 • pracy w działach handlowych,
 • pracy w charakterze menedżerów, konsultantów i kierowników (doradztwo personalne, auditing, handel zagraniczny, badania rynku, doradztwo inwestycyjne, itp.).
 • założenia własnej działalności gospodarczej.

Praca licencjacka zarządzanie – fachowa pomoc w pisaniu

Dla studenta, nie tylko kierunku zarządzanie ale każdego innego, praca licencjacka stanowi z założenia ukoronowanie nauki, podsumowanie wiedzy oraz stanowi niejako przepustkę do dalszej edukacji bądź poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy. Tego typu rozprawy naukowe stanowią nie lada wyzwanie, które pozwalają otrzymać upragniony dyplom ukończenia studiów i rozpocząć nowy etap w kierunku zaplanowanej ścieżki kariery.

Praca licencjacka z zarządzania jest z całą pewnością czymś znacznie więcej niż tylko pisarskim tworem, składającym się ze wstępu, zakończenia, rozdziałów i podrozdziałów. To przede wszystkim rozprawa dowodząca o umiejętnościach i wiedzy studenta, która powinna stanowić harmonijną i spójną całość pod względem merytorycznym, językowym, stylistycznym, gramatycznym oraz ortograficznym. Ponieważ prace licencjackie na kierunku zarządzanie potrafią przysporzyć wielu trudności, oferujemy fachową pomoc w ich przygotowywaniu. Nasz zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych redaktorów, którzy do każdego powierzonego zadania podchodzą indywidualnie i z maksymalnym zaangażowaniem. Tworzone przez nas opracowania cechują się wysoką jakością i solidnością, a dodatkowo do każdej pracy dołączany jest raport antyplagiatowy, dzięki czemu możesz mieć pewność, że praca licencjacka została napisana w unikalny sposób.

przybijanie żółwika przez agentów

Dla kogo piszemy prace licencjackie?

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich osób, które nie posiadają wystarczającej ilości czasu na samodzielne przygotowanie pracy licencjackiej z zarządzania, a także do tych, którzy nie potrafią przelać na papier wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Realizujemy opracowania dla studentów z różnych specjalności, również dla tych, którzy nie są zaznajomieni z konstrukcją tego typu rozpraw i chcieliby poznać ich dokładną budowę. Pisanie prac licencjackich jest czasochłonne i wymaga wcześniejszego zaznajomienia się z wiedzą na dany temat. Nasi specjaliści posiadają merytoryczne przygotowanie z większości specjalizacji zarządzania.

Przygotowywane przez nas prace licencjackie są kompleksowe. W ramach fachowej pomocy oferujemy przede wszystkim:

 • przygotowanie planu pracy,
 • sporządzenie wstępu oraz zakończenia,
 • napisanie teoretycznej części opracowania,
 • przeprowadzenie badań/zrealizowanie projektu,
 • przygotowanie części merytorycznej pracy,
 • sporządzenie bibliografii, spisu schematów, rysunków, zdjęć, tabel, itp.

Do każdego klienta podchodzimy w indywidualny sposób, a pisane przez nas prace licencjackie z tak szeroko pojętej dziedziny, jaką jest zarządzanie, są unikalne i wyjątkowe. Z każdym klientem podpisujemy umowę, a nasza działalność jest w pełni legalna. Czas napisania opracowania, w zależności od obszerności oraz tematyki, może wahać się od kilku do kilkunastu dni.

Jako specjaliści, dysponujemy fachową wiedzą i odpowiednim warsztatem, dzięki czemu możemy służyć kompetentną pomocą przy pisaniu prac licencjackich z zarządzania i wielu innych dziedzin nauki.

Prace licencjackie zarządzanie– przykładowe tematy

uścisk dłoni po podjęciu współpracy

1. Samorealizacja pracowników w firmach - szanse i zagrożenia.
Praca licencjacka dotycząca zjawiska samorealizacji pracowników w firmach, przedstawiająca jego najważniejsze szanse oraz zagrożenia. Zagadnienia, które mogą zostać poruszone w opracowaniu to m.in.: samorealizacja pracownicza – definicja, cel i założenia, aktywizacja potrzeby samorealizacji u pracowników, nowoczesne formy rozwoju pracownika, proces doskonalenia jako część systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie.

2. Człowiek w organizacji rynkowej.
Praca skupiająca się na najważniejszych aspektach związanych z człowiekiem w organizacji rynkowej, składająca się z czterech rozdziałów: istota organizacji oraz jej ogólne założenia (pojęcie i typy organizacji, rodzaje struktur organizacyjnych), kształtowanie się organizacji, kapitał ludzki w organizacji oraz wybrane elementy zarządzania czynnikiem ludzkim w organizacji (planowanie potrzeb personalnych, motywowanie do pracy, itp.).

3. Szkolenie i jego rola we współczesnym świecie.
Praca poruszająca najważniejsze kwestie związane ze szkoleniami oraz ich rolą we współczesnym świecie. Opracowanie składające się z czterech rozdziałów: szkolenie w przedsiębiorstwie (definicja szkolenia, metody szkoleń, kultura szkoleniowa), ocena finansowa szkolenia (koszty i korzyści, jakie niosą ze sobą szkolenia), ocena merytoryczna (bariery i najczęstsze błędy popełniane podczas szkoleń) oraz analiza rynku szkoleń na obszarze Polski w latach 2000-2010.

4. Inwestycje w okresie transformacji.
Praca licencjacka dotycząca inwestycji podejmowanych w okresie transformacji, składająca się z trzech-czterech rozdziałów. Przykładowe kwestie, które mogą zostać ujęte w opracowaniu to: transformacja gospodarki polskiej, proces przekształceń – skutki pozytywne i negatywne, transformacja gospodarki a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, restrykcyjna polityka monetarna oraz zaostrzenie obciążeń fiskalnych.

5. Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Praca poruszająca wybrane aspekty związane z zarządzaniem strategicznym w małych i średnich przedsiębiorstwach, składająca się z trzech-czterech rozdziałów: zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach (pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw, małe i średnie firmy w polskim systemie gospodarczym), istota i cel analizy strategicznej, charakterystyka badanego przedsiębiorstwa oraz analiza zarządzania strategicznego w wybranej firmie.

6. Zarządzanie personelem w małej firmie rodzinnej.
Praca licencjacka dotycząca zarządzania personelem w małej firmie rodzinnej. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów, w którym mogą zostać poruszone m.in. takie zagadnienia, jak: pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi, proces zarządzania personelem, organizowanie zarządzania zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach, motywowanie personelu w niedużych firmach, selekcja kandydatów do pracy.

7. Proces rekrutacji i selekcji na przykładzie dowolnie wybranej firmy.
Praca opisująca proces rekrutacji i selekcji na przykładzie dowolnie wybranego przedsiębiorstwa, składająca się z trzech rozdziałów: pozyskiwanie pracowników do firmy (proces rekrutacji personelu, alternatywy dla procesu rekrutacyjnego, wpływ rekrutacji na kandydatów, doskonalenie procesu rekrutacji), selekcja pracowników (selekcja jako jeden z etapów pozyskiwania personelu do firmy) oraz proces rekrutacji i selekcji w przykładowym przedsiębiorstwie.

8. Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie.
Praca licencjacka dotycząca zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie. Przykładowe kwestie, które mogą zostać ujęte w rozprawie to: teoretyczne zasady zarządzania marketingiem, strategia marketingowa – definicja i założenia, segmentacja rynku, formy konkurencji, cena jako element marketingu, charakterystyka zasobów przedsiębiorstwa, proces produkcji, strategia firmy, wykaz strategicznych nabywców przedsiębiorstwa.

9. System motywacji pracowników w ZUS.
Praca ukazująca najważniejsze zagadnienia związane z systemem motywowania pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Opracowanie składające się z czterech rozdziałów: organizacyjno-ekonomiczna charakterystyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, istota i rola zarządzania zasobami ludzkimi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, kształtowanie wielkości i struktury zatrudnienia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz system motywacji pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

10. Bezpieczeństwo ekonomiczne RP i jego znaczenie w XXI wieku.
Praca licencjacka dotycząca bezpieczeństwa ekonomicznego RP oraz jego znaczenia w XXI wieku. Przykładowe kwestie, które mogą zostać zaprezentowane w opracowaniu to: bezpieczeństwo Polski w ujęciu historycznym, Polska a NATO w XXI wieku, bezpieczeństwo ekonomiczne – czym jest, na czym polega i jakie są jego założenia, perspektywy i zagrożenia w ramach członkowstwa w UE, bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w XXI wieku.