Prace magisterskie – marketing

wykres przedstawiający wyniki kampanii reklamowej

Studia na kierunku marketing – charakterystyka

Studia na kierunku marketing cieszą się sporym zainteresowaniem wśród młodych osób, zwłaszcza, że pozwalają zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu działań marketingowych oraz najnowocześniejszych narzędzi szeroko rozumianej promocji, w szczególności reklamy w różnych odmianach (telewizyjnej, prasowej, radiowej oraz internetowej). Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich), naukę można kontynuować na studiach magisterskich (drugiego stopnia). Obroniona praca magisterska na kierunku marketing i uzyskany dyplom z dobrą oceną otwierają absolwentowi drzwi do kariery w branży reklamowej.

Program studiów został opracowany w ten sposób, aby studenci mogli zapoznać się z różnymi obszarami pracy w dziedzinie marketingu, począwszy od obsługi klienta, aż po działy planowania, strategii oraz analizy. W ramach specjalnościowych przedmiotów wykładanych na tym kierunku można wyróżnić chociażby badania marketingowe, zachowania konsumentów, nowoczesne technologie w marketingu, marketing międzynarodowy czy podstawy działalności biznesowej. Część przedmiotów, w szczególności tych z obszaru kreacji czy strategii, ma raczej warsztatowy charakter, mając na celu przygotowanie studentów do stosowania określonych narzędzi w praktyce.

Kwalifikacje zdobywane podczas studiów na kierunku marketing to przede wszystkim:

 • zastosowanie narzędzi promocji (reklamy, public relations, form niestandardowych),
 • przygotowanie, opracowanie i przeprowadzanie badań marketingowych,
 • analizowanie danych i sporządzanie raportów,
 • przygotowywanie reklam każdego rodzaju (prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych),
 • przeprowadzanie procesu kreatywnego przy pracy nad koncepcją reklamową,
 • planowanie i organizowanie kampanii marketingowej,
 • przeprowadzanie właściwego procesu obsługi klienta, inicjowanie oraz podtrzymywanie pozytywnych relacji,
 • przygotowywanie planów marketingowych i planowanie mediów.

Obroniona praca magisterska i ukończone studia drugiego stopnia na kierunku marketing umożliwiają poszukiwanie pracy na wielu różnych stanowiskach. Perspektywy zatrudnienia absolwenta marketingu, reklamy i nowych mediów są bardzo szerokie, gdyż taka osoba może ubiegać się o pracę w domach mediowych, agencjach reklamowych, portalach internetowych, agencjach eventowych, agencjach marketingowych, mediach (prasa, radio, telewizja, Internet), a także w działach marketingu, promocji i PR w przedsiębiorstwach, urzędach oraz instytucjach państwowych.

Prace magisterskie marketing – rzetelna pomoc w pisaniu

Prace magisterskie, nie tylko z dziedziny marketing, ale także z wielu innych dyscyplin naukowych, są co do zasady znacznie bardziej skomplikowane i złożone niż licencjackie. Tego typu opracowania zdecydowanie łatwiej jest pisać, posiadając odpowiednie materiały oraz solidne przygotowanie. Ale nie chodzi tutaj wyłącznie o literaturę z biblioteki czy wiedzę posiadaną w głowie. Niekiedy zdarza się, że student ma całkiem spory zasób informacji i dysponuje pokaźną liczbą pozycji książkowych, a problem tkwi zupełnie w czymś innym.

Szczególnie częstym problemem, co może potwierdzić wielu studentów, jest sam proces pisania pracy: jak zacząć, co zawrzeć we wstępie, w jaki sposób rozwijać rozdziały, co zamieścić w podsumowaniu i zakończeniu? To tylko przykładowe z dziesiątek pytań, które w dużym stopniu utrudniają pisanie tak ważnej rozprawy, jaką jest bez wątpienia praca magisterska.

biały ipad i okulary

Pisanie pracy magisterskiej – zakres pomocy

Zamiast zastanawiać się, jak się pisze prace magisterskie, o wiele lepiej zaczerpnąć fachowej pomocy. W naszej ofercie znajdują się gotowe wzory i przykłady prac dyplomowych z dziedziny marketing, które mają służyć zdobywaniu wiedzy i zaznajamianiu się ze specjalistyczną terminologią, niezbędną do przygotowania opracowania na wysokim poziomie. Nasz zespół doświadczonych redaktorów zapewnia rzetelną pomoc na każdym etapie pisania pracy, chętnie dzieląc się swoimi umiejętnościami w zakresie:

 • doboru tematyki pracy, która powinna być przede wszystkim interesująca, ale także zgodna z indywidualnymi zainteresowaniami i preferencjami studenta,
 • przygotowania bibliografii, czyli wybierania literatury podmiotu i przedmiotu (jesteśmy w stanie wyszukać zarówno klasyczne pozycje książkowe, jak również najnowsze informacje z elektronicznych czasopism),
 • nakreślenia struktury pracy, a więc podziału na rozdziały, podrozdziały, wstęp i zakończenie,
 • wsparcia w zakresie poprawności rozprawy pod kątem merytorycznym, ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym,
 • udzielania wskazówek przy konstruowaniu treści o niestandardowym układzie.

Dzięki współpracy z zespołem doświadczonych redaktorów, możemy zaoferować kompleksową pomoc przy pisaniu tak ważnych opracowań naukowych z marketingu, jakimi są prace magisterskie. Do każdego powierzonego nam zadania podchodzimy z maksymalnym zaangażowaniem, starannie dobierając redaktorów. Naszą dewizą jest zadowolenie klienta i profesjonalne podejście do każdego zlecenia. Realizujemy tematy prac marketingowych praktycznie z każdej specjalności.

Prace magisterskie marketing – przykładowe tematy

olowek na kartce

1. Rola i znaczenie technik multimedialnych w dynamizowaniu działań promocyjnych.
Praca magisterska dotycząca roli oraz znaczenia technik multimedialnych w dynamizowaniu działań marketingowych. Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w pracy: miejsce promocji w kompozycji marketingowej, reklama jako skuteczna forma promocji, współczesne reklamy stosowane w oparciu o nowoczesne techniki multimedialne, Internet innowacyjnym medium reklamowym, globalna sieć a tradycyjne formy reklamy.

2. Budowa strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
Praca dotycząca budowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa, składająca się z czterech rozdziałów: podstawy marketingu (pojęcie oraz rola działań marketingowych), strategia marketingowa przedsiębiorstwa (strategie konkurencyjne, nakierowane na nabywców, ze względu na udział przedsiębiorstwa w rynku), etapy tworzenia strategii marketingowej, zasady dotyczące przygotowania planu marketingowego .

3. Strategie marketingu przemysłowego na rynku Unii Europejskiej.
Praca magisterska poruszająca wybrane kwestie związane ze strategiami marketingu przemysłowego na rynku Unii Europejskiej. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać zaprezentowane w pracy to: przedsiębiorstwo przemysłowe i jego otoczenie, marketing na rynku dóbr przemysłowych, procedura budowania strategii marketingowej, zarządzanie dystrybucją, procesy globalizacji rynku, rozwój marketingu globalnego.

4. Marketing w turystyce.
Praca magisterska dotycząca wybranych zagadnień związanych z działaniami marketingowymi prowadzonymi w branży turystycznej. Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w opracowaniu: marketing turystyczny – definicja oraz cele, pojęcie, zakres i istota rynku turystycznego, segmentacja rynku turystycznego, usługi jako produkty marketingowe, pojęcie produktu turystycznego, struktura oraz cechy produktów turystycznych.

5. Manipulacja i perswazja w reklamie.
Praca magisterska dotycząca manipulacji oraz perswazji w reklamie, składająca się z czterech rozdziałów: definicja i formy przekazu reklamowego (istota, pojęcie oraz funkcje reklamy, rola środków masowego przekazu w działaniach reklamowych), perswazja słowno-symboliczna w reklamie (rola i miejsce jednostki w reklamie), przedstawienie założeń badań własnych oraz prezentacja i analiza wyników badań własnych.

6. Marketing sektora magazynowego.
Praca poruszająca wybrane zagadnienia związane z marketingiem sektora magazynowego, składająca się z trzech rozdziałów: ogólna charakterystyka magazynu i usług magazynowych (na czym polegają usługi logistyczne, istota magazynowania jako usługi logistycznej), marketing w działalności usługodawców logistycznych oraz działalność marketingowa na przykładzie dowolnie wybranej firmy działającej w sektorze usług magazynowych.

7. Stereotyp płci w reklamie telewizyjnej.
Praca magisterska dotycząca kwestii stereotypów płci w reklamie telewizyjnej, obejmująca trzy-cztery rozdziały. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać poruszone w opracowaniu: problematyka stereotypów płci w reklamie na przykładzie wybranych teorii i wyników badań, kobieta tradycyjna i nowoczesna, mężczyzna tradycyjny i nowoczesny, płeć a skuteczność przekazu reklamowego oraz różne wizerunki płci przedstawiane w środkach masowego przekazu.

8. Budowa relacji z klientami na przykładzie spółki produkcyjnej.
Praca dotycząca budowania relacji z klientami na przykładzie dowolnie wybranej spółki działającej w sektorze produkcyjnym. Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w pracy: marketing partnerski w działalności przedsiębiorstwa, tworzenie relacji z partnerami biznesowymi a wzrost konkurencyjności firmy, etapy kształtowania relacji z partnerami, narzędzia nawiązywania relacji z partnerami, itp.

9. Wpływ reklamy społecznej na zachowania społeczne.
Praca magisterska przedstawiająca wpływ reklam społecznych na zachowania społeczne, składająca się z trzech-czterech rozdziałów. Zagadnienia, które mogą zostać poruszone w opracowaniu: różnice między reklamą społeczną a reklamą komercyjną, przykłady reklam społecznych zrealizowanych w Polsce, definicja marketingu społecznego – założenia i cele, wpływ reklamy na kształtowanie postaw odbiorców, techniki perswazyjne stosowane w reklamach i kampaniach społecznych.

10. Sztuka w reklamie na dowolnie wybranych przykładach.
Praca magisterska dotycząca sztuki w reklamie na dowolnie wybranych przykładach, zawierająca trzy-cztery rozdziały. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać poruszone w opracowaniu to: początki sztuki i reklamy – rys historyczny, sztuka i reklama w czasach obecnych (np. na przestrzeni ostatnich dwudziestu-dziesięciu lat), reklama jako forma sztuki i współczesnego przekazu, działania perswazyjne wykorzystywane w reklamach.