Prace licencjackie – finanse

piramida pieniędzy

Charakterystyka kierunku finanse

Finanse to wprawdzie nieco mniej popularny kierunek od administracji czy zarządzania, ale również cieszący się sporym zainteresowaniem ze strony maturzystów. Zajmuje się on, ściślej niż ekonomia, najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rynku finansowego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach na świecie. Na kierunku tym student otrzymuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, zarządzania, a także technologii informatycznych, które obecnie wspomagają pracę współczesnych finansistów. Oprócz kilku przedmiotów dotyczących nauk społecznych, większość wymaga liczenia, analizowania oraz porównywania liczb, a następnie wyciągania logicznych wniosków i sformułowań.

Studia licencjackie na kierunku finanse

By stać się wykwalifikowanym finansistą, naukę należy rozpocząć na studiach pierwszego stopnia, czyli na studiach licencjackich. Edukacja na kierunku finanse trwa trzy lata, a przez ten czas student może zdobyć nie tylko fachową wiedzę teoretyczną, ale także pozyskać wiele cennych umiejętności, związanych chociażby z analizowaniem podstawowych zjawisk mikro i makroekonomicznych przedsiębiorstw czy ocenianiem kondycji finansowej gospodarstw domowych, instytucji i urzędów. Co więcej, po zakończeniu studiów absolwent dysponuje także specjalistyczną wiedzą umożliwiającą na analizowanie zjawisk zachodzących na globalnych rynkach finansowych. Koniec nauki na trzyletnich studiach pierwszego stopnia na kierunku finanse jest równoznaczny z faktem obrony pracy. Obroniona praca licencjacka i dyplom z dobrą oceną otwierają drzwi do kariery, dając możliwość podjęcia zatrudnienia jako finansista, agent finansowy, doradca klienta w zakresie finansów, inspektor nadzoru bankowego, itp.

Finanse – perspektywy pracy

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i obronieniu pracy licencjackiej pracy można szukać między innymi:

  • w instytucjach finansowych i niefinansowych zarówno na terenie Polski, jak i krajów członkowskich Unii Europejskiej,
  • na stanowiskach operacyjnych, analitycznych oraz menedżerskich w firmach, organach skarbowych, instytucjach budżetowych oraz bankach,
  • jako finansista w przedsiębiorstwie audytorskim lub biurze konsultingowym,
  • na stanowisku specjalisty w sektorze finansowym,
  • jako agent ubezpieczeniowy, asystent finansowy, doradca klienta w zakresie finansów, pośrednik w obrocie nieruchomościami, inspektor nadzoru bankowego, itp.
budynki biurowe

Praca licencjacka na kierunku finanse – pomoc w pisaniu

Praca licencjacka, zwłaszcza na kierunku finanse i rachunkowość, stanowi nie lada wyzwanie. Tego typu opracowanie powinno poruszać problematykę finansową, stanowiąc spójną całość pod względem merytorycznym, językowym, stylistycznym oraz formalnym. Powinno składać się z dwóch części: teoretyczno-metodologicznej oraz empirycznej. Pierwsza część powinna zawierać analizę problemu w oparciu o wybraną literaturę przedmiotu i charakterystykę wykorzystanej metody badawczej, natomiast druga przedstawiać rozwiązanie problemu praktycznego, odniesionego do konkretnego obiektu badania.

Studentom, którzy nie wiedzą, jak zabrać się do przygotowania pracy dyplomowej, oferujemy profesjonalną pomoc redaktorską. Tworzymy wartościowe prace licencjackie z dziedziny finanse i rachunkowość, do każdego powierzonego nam zadania podchodząc indywidualnie oraz z maksymalnym zaangażowaniem. Pomagamy w doborze tematu, znalezieniu fachowej literatury źródłowej, w merytorycznym przedstawieniu wywodów oraz przygotowaniu bibliografii.

Dotychczas pomagaliśmy studentom tworzyć prace licencjackie między innymi z takich obszarów finansów i rachunkowości, jak rynki finansowe, rachunkowość finansowa, mikro i makroekonomia, ekonometria, finanse publiczne, finansowanie przedsiębiorstw, bankowość, polityka pieniężna, rachunkowość zarządcza, portfel inwestycyjny, zarządzanie instytucjami kredytowymi oraz ubezpieczenia.

Zakres pomocy przy pisaniu pracy licencjackiej obejmuje:

  • dobór tematu – jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na konkretną tematykę, nasi redaktorzy pomogą Ci znaleźć temat dopasowany do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań,
  • sporządzenie planu pracy – zaproponujemy Ci plan pracy, a także omówimy, jaki zakres merytoryczny będzie rozwijał każdy z zaplanowanych rozdziałów i podrozdziałów,
  • przygotowanie treści pracy – nasz zespół redaktorów będzie przygotowywać dla Ciebie rozdział po rozdziale, w które będziesz mieć wgląd, abyśmy mogli na bieżąco nanosić wszelkie uwagi i sugestie,
  • skompletowanie pozostałych elementów, takich jak bibliografia, przypisy, wstęp, zakończenie oraz wykaz użytych w pracy rysunków, tabel, zdjęć, aktów prawniczych, itp.

Naszą dewizą jest zadowolenie klienta oraz indywidualne, w pełni profesjonalne podejście do każdego zlecenia.

Jeśli nie podjąłeś decyzji, komu powierzyć napisanie tak ważnego opracowania, jakim jest praca licencjacka z dziedziny finanse, zachęcamy Cię do wysłania zapytania. Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości, spełniając tym samym Twoje oczekiwania w 100%.

Prace licencjackie finanse – przykładowe tematy

kobieta robiąca notatki

1. Bankowość elektroniczna - szanse, zagrożenia, perspektywy.
Praca licencjacka poruszająca najważniejsze aspekty związane z bankowością elektroniczną, składająca się z czterech rozdziałów: charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego, powstanie i rozwój bankowości elektronicznej, narzędzia i usługi bankowości elektronicznej oraz dalsze perspektywy rozwoju w polskim sektorze bankowym. Zagadnienia, które można poruszyć w pracy: miejsce globalnej sieci we współczesnej gospodarce, elektroniczne systemy płatności, telefoniczne usługi bankowe, bezpieczeństwo bankowości elektronicznej.

2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie.
Praca licencjacka zawierająca szczegółową analizę finansową przedsiębiorstwa na dowolnie wybranym przykładzie. Opracowanie składające się z czterech rozdziałów: cele, przedmiot i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, krótka charakterystyka badanej firmy, ogólna specyfika działalności przedsiębiorstwa i uzyskanych wyników, analiza sytuacji finansowej, majątkowej oraz rentowności przedsiębiorstwa.

3. Realizacja funkcji Nadzoru Bankowego w Polsce.
Praca dotycząca realizowania funkcji Nadzoru Bankowego w Polsce. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów: nadzór bankowy w krajach wysoko rozwiniętych, nadzór bankowy w Polce oraz procesy dostosowawcze polskich przepisów w zakresie nadzoru bankowego do regulacji Unii Europejskiej. Przykładowe kwestie poruszone w pracy: przyczyny wprowadzenia nadzoru bankowego, współczynnik wypłacalności, normy dotyczące tworzenia banków, zadania i uprawnienia nadzoru bankowego.

4. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce.
Praca magisterska poruszająca zagadnienia związane z rozwojem rynku kart płatniczych w Polsce, składająca się z trzech rozdziałów: powstanie i rozwój kart płatniczych (rys historyczny, systemy kart płatniczych i ich istota), analiza rodzajów kart płatniczych (budowa i zabezpieczenia kart płatniczych, karty bankomatowe, rabatowe, przedpłacone, debetowe, kredytowe) oraz systemy rozliczeń kart płatniczych (rozliczenia gotówkowe, bezgotówkowe, bankomatowa przyszłość).

5. Produkty bankowe.
Praca magisterska dotycząca problematyki produktów bankowych, obejmująca cztery rozdziały: system bankowy w gospodarce rynkowej, obsługa działalności bieżącej i gospodarczej, kredyt jako podstawowy produkt bankowy oraz dostosowanie systemu bankowego do standardów unijnych. Przykładowe kwestie poruszone w pracy: rola banku w gospodarce, zadania nadzoru bankowego, lokowanie środków, obsługa transakcji, zasady udzielania kredytów.

6. Uwarunkowania i konsekwencje podatku liniowego w Polsce.
Praca magisterska opisująca uwarunkowania oraz konsekwencje płynące z zastosowania podatku liniowego, składająca się z czterech rozdziałów pt.: istota systemu podatkowego i elementy techniki podatkowej, ewolucja systemu podatkowego dokonywana w Polsce na przełomie dziejów, podatek liniowy w polskim systemie podatkowym oraz najważniejsze konsekwencje wynikające z zastosowania podatku liniowego w Polsce.

7. Rola kapitałów obcych w finansowaniu małej firmy w Polsce.
Praca dotycząca roli kapitałów obcych w finansowaniu małej działalności gospodarczej w Polsce. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów: wybrane teoretyczne aspekty finansowania przedsiębiorstw (własne a obce źródła finansowania, struktura kapitału – definicja), charakterystyka działalności małych firm (formy organizacyjne, znaczenie w systemie gospodarczym, itp.), zewnętrzne źródła finansowania małych firm w Polsce (kredyty bankowe, leasing, wsparcie z funduszy pożyczkowych).

8. Problem badania zdolności kredytowej banku.
Praca magisterska dotycząca problematyki badania zdolności kredytowej banku, obejmująca cztery rozdziały: ryzyko kredytowe stanowiące podstawę badania zdolności kredytowej, specyfika i klasyfikacja zdolności kredytowej, proces analizy zdolności kredytowej poprzedzający przyznanie kredytu (dokumentacja kredytowa, analiza wskaźnikowa, zabezpieczenia kredytów) oraz monitoring kredytowy (pojęcie, funkcje i organizacja monitoringu kredytowego).

9. Ocena kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa.
Praca stanowiąca próbę oceny kondycji finansowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, a przykładowe kwestie poruszane w pracy to: charakterystyka sprawozdań finansowych, istota i cel analizy finansowej przedsiębiorstwa, ocena struktury majątkowej i kapitałowej, wskaźniki oceny stopnia zadłużenia, wskaźniki oceny sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

10. Zabezpieczanie transakcji internetowych.
Praca magisterska dotycząca problematyki zabezpieczania transakcji internetowych, składająca się z czterech rozdziałów: metody identyfikacji cyfrowej (opis systemów bazujących na hasłach, lokalizacji i przedmiotach), identyfikacja z zastosowaniem podpisów cyfrowych oraz certyfikatów (certyfikaty cyfrowe, budowa i rodzaje certyfikatów), elektroniczne pieniądze oraz ochrona typu firewall (sposób działania firewalla, budowa i rodzaje, firewall wewnętrzny i zewnętrzny).