Prace magisterskie - pisanie prac magisterskich

Charakterystyka pracy magisterskiej

W systemie kształcenia realizowanego przez nietechniczne szkoły wyższe na zakończenie studiów II lub jednolitych studiów magisterskich przygotowywana jest praca magisterska. Jej obrona upoważnia absolwenta do uzyskania uprawnień zawodowych i posługiwanie się tytułem magistra. Prac magisterskich nie muszą pisać studenci kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynaryjnych. Studenci pozostałych kierunków udowodniają pogłębioną znajomość dziedziny wiedzy i podstawowe reguły pracy naukowej, umiejętności syntetycznego przeglądu i krytycznego przedstawienia teorii z danej dziedziny wiedzy, dokładnej jej dokumentacji, a także umiejętności naukowego ujmowania przedmiotu badań, gromadzenia materiałów, stosowania metod badawczych i interpretacji wyników. Ponieważ praca magisterska obejmuje stosunkowo wąski zakres zjawisk poznawanych, wymagana jest wiedza dotycząca elementarnego zestawu metod i technik badawczych na niewielkich próbach. Opanowanie umiejętności poprawnego gromadzenia i analizy materiału badawczego oraz pisania pracy (w tym poprawnego formatowania, stosowania przypisów, prezentacji tabelarycznej i graficznej) może stanowić krok w stronę studiów doktoranckich.

W jaki sposób realizowane jest pisanie prac magisterskich?

Praca magisterska o charakterze studyjnym realizowana jest na podstawie literatury źródłowej, obejmującej najnowsze publikacje naukowe i referaty konferencyjne. Zadaniem autora pracy jest skompletowanie i uporządkowanie ogólnie znanych faktów. Praca magisterska może mieć charakter eksperymentalny i zmierzać do weryfikacji hipotezy badawczej. Zakres pracy określa przyjęta w danej dziedzinie metodologia badań. Zwykle dotyczy wybranych zjawisk, ich pomiaru i analizy uzyskanych wyników.

Na przygotowanie pracy magisterskiej przeznaczonych jest prawie dwa lata, co wymaga zaangażowania ze strony studenta nie tylko czasu, ale i pracy koncepcyjnej. Mimo włożonego wysiłku efekt, może nie być zadowalający, jeśli osoba zbiera materiał i pisze taką pracę po raz pierwszy. Nasi redaktorzy mają za sobą wiele wzorów prac magisterskich i dla nich nie ma trudnych tematów.

W jakim zakresie możemy pomóc?

W oparciu o posiadane doświadczenie, redaktorzy pomagają już na etapie wyboru tematu pracy, który związany jest z tematyką badawczą realizowaną w jednostkach organizacyjnych. Jeśli temat nie jest narzucony odgórnie może być zgłoszony przez studenta zainteresowanego określoną problematyką. Tematyka pracy zgodna z obszarem zainteresowań może inspirować do dalszych dociekań, rozwijanych w działalności naukowo-badawczej lub w pracy zawodowej. W przypadku studiów niestacjonarnych temat pracy powinien być związany z miejscem pracy lub pełnioną funkcją. Przy wyborze tematu trzeba uwzględnić możliwość dostępu do literatury, gdyż w pracy magisterskiej wymagana jest rozbudowana część teoretyczna i odpowiednia liczba pozycji w bibliografii.

Tematyka zwykle ukierunkowuje studenta na opiekuna, czyli osobę promotora, z którym uzgadniana jest struktura i zakres pracy. Na tym etapie redaktorzy nie mogą pomóc studentowi. Jego zadaniem jest zanotowanie wszelkich uwag, sugestii i zaleceń odnośnie realizacji. Wskazane jest skorzystanie z dyktafonu.

Co jeszcze obejmuje pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej?

Dalsza współpraca z redaktorem polega na dokładnym przekazaniu wytycznych odnośnie zakresu pracy, metodyki, sposobów i warunków wykonania badań oraz formatowania. Pomimo, że wynikają one z tematu pracy istnieje duży margines dowolności ich wyboru.

Kolejnym etapem, na którym można skorzystać z pomocy redaktora portalu jest przygotowanie planu pracy i ewentualnie konspektu lub/i bibliografii. Wiedza, doświadczenie i odpowiedni zasób dostępnej literatury, umożliwia redaktorowi przygotowanie profesjonalnego, wyczerpującego i klarownego projektu części teoretycznej, metodologicznej i badawczej.

Jeśli dotychczasowa pomoc nie ułatwia samodzielnego przygotowania i napisania pracy magisterskiej, student ma możliwość kontynuowania współpracy. Udzielając pomocy w opracowaniu części teoretycznej redaktor, uwzględnia literaturę zróżnicowaną pod względem tematycznym. Stanowi to dodatkowy atut pracy, gdyż zwraca uwagę na podejście do tematu z perspektywy różnych dziedzin. Z kolei odpowiednie założenia metodologiczne ułatwią późniejsze postępowanie w toku prowadzonych badań.

Zakres pomocy redaktora portalu w pisaniu pracy magisterskiej obejmuje:

  1. określenie problemów badawczych, postawienia hipotez i opracowaniu narzędzi badawczych
  2. zgromadzeniu literatury z zakresu specjalności i tematu badania
  3. technicznym zbieraniu materiałów
  4. wykazaniu umiejętności operowania literaturą i połączeniu obcego dorobku z rezultatami własnych badań
  5. krytycznego omówienia badań własnych i skonfrontowaniu go z materiałami źródłowymi
  6. logicznej selekcji i układu zagadnień
  7. napisaniu pracy z uwzględnieniem elementarnych zasad piśmiennictwa naukowego
  8. wyciągnięcie i opisanie wniosków z uzyskanych wyników.

Pomagając przygotować pracę magisterską redaktorzy korzystają z wiarygodnych źródeł, posługują się rysunkami, wykresami, tabelami, czy zdjęciami i odpowiednio komentują ich treści. Nie powołują się na źródła o wątpliwym pochodzeniu, pseudonaukowe. Każdy z przypisów w tekście pracy magisterskiej znajduje swoje odzwierciedlenie w spisie literatury.

Polecamy prace magisterskie dla kierunków

Praca magisterska administracja
Nasza oferta obejmuje szeroki wybór wzorów oraz przykładowych prac magisterskich z kierunków administracyjnych. Stawiamy na rzetelność, profesjonalizm, merytoryczność oraz indywidualne podejście do każdego powierzonego nam zadania. W naszej bazie posiadamy m.in. prace magisterskie poruszające takie kwestie z dziedziny administracja, jak postępowanie administracyjne, biurokracja, fundusze strukturalne, finansowanie oświaty, organizacja bezpieczeństwa czy przestępstwa urzędnicze.

Praca magisterska bankowość
Nasz zespół redaktorów realizuje zamówienia na prace magisterskie z dziedziny bankowość. Oferujemy pomoc w wyborze tematu, sporządzeniu planu pracy, a także w zgromadzeniu niezbędnej literatury źródłowej. Przykładowe tematy prac magisterskich z bankowości: konsolidacja sektora bankowego w Polsce, rodzaje umów bankowych, zarządzanie kapitałem banku dla maksymalizacji płynności finansowej, zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym.

Praca magisterska ekonomia
Chętnie dzielimy się swoimi umiejętnościami w zakresie przygotowywania prac magisterskich z dziedziny ekonomii. Służymy fachową pomocą w wyborze tematu, tworzeniu bibliografii, a także przy konstruowaniu poszczególnych rozdziałów pracy. Przykładowe tematy prac magisterskich na kierunku ekonomia: system podatkowy w Polsce i jego dostosowanie do wymogów UE, mienie i dochody jako podstawa działalności gospodarczej, gospodarcze i społeczne zróżnicowanie regionów Polski, wycena nieruchomości w przedsiębiorstwach.

Praca magisterska finanse
Dobrze napisana praca magisterska z finansów czy jakiejkolwiek innej dziedziny nauki to wizytówka – dzięki niej zdanie egzaminu i uzyskanie dyplomu z dobrą oceną może okazać kluczem do wielu drzwi potencjalnych pracodawców. Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu prac magisterskich z kierunków finansowych. Poruszają one m.in. takie zagadnienia, jak: źródła finansowania przedsiębiorstw, budownictwo czynszowe, sposoby pokrywania długów państwowych, międzynarodowe instytucje finansowe.

Praca magisterska medycyna
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie pracy magisterskiej nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o tak trudną dziedzinę, jaką jest medycyna. Dlatego oferujemy fachową pomoc przy pisaniu pracy, wraz ze wskazówkami dotyczącymi wyboru tematu, sporządzenia koncepcji opracowania czy przygotowania bibliografii. Przykładowe tematy pracy magisterskiej z medycyny, które mogą Cię zainteresować: budowa kręgosłupa, zapadalność na wirusowe zapalenia wątroby na podstawie zgłaszalności do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zaburzenia nadkomorowe pracy serca, profilaktyka pierwotna miażdżycy.

Praca magisterska marketing
Marketing, obok zarządzania czy bankowości, to kolejna dziedzina, w obrębie której oferujemy fachową pomoc przy pisaniu pracy magisterskiej. Wspieramy, doradzamy, a także udzielamy wskazówek związanych z wyborem tematyki, sporządzeniem planu oraz przygotowaniem bibliografii. Prace magisterskie z marketingu mogą dotyczyć m.in. takich zagadnień, jak: rola reklamy w kształtowaniu marki, reklama jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów, techniki sprzedaży w firmie, psychologia reklamy czy nastrój i emocje w reklamie.

Praca magisterska pedagogika
W naszej ofercie znajduje się wiele wzorów oraz przykładowych prac magisterskich z pedagogiki. Służą one zdobyciu fachowej wiedzy oraz umożliwiają zapoznanie się z terminologią niezbędną do przygotowania pracy spełniającej wszelkie wymogi pod względem merytorycznym, stylistycznym oraz językowym. Praca magisterska na kierunku pedagogika może dotyczyć m.in. takich zagadnień, jak: rola terapeuty w pracy z dzieckiem chorym na autyzm, nieśmiałość dzieci w wieku szkolnym, fobia szkolna, media dydaktyczne w wychowaniu przedszkolnym czy zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej.

Praca magisterska prawo
Prawo to kolejna dziedzina, obok administracji, zarządzania oraz finansów, w obrębie której jesteśmy w stanie zaoferować fachową pomoc przy pisaniu prac magisterskich. Zespół naszych redaktorów posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu tego typu opracowań, służąc pomocą m.in. w doborze odpowiedniego tematu, zgodnego z Twoimi zainteresowaniami, sporządzeniu koncepcji pracy magisterskiej, a także w przygotowywaniu wstępu, zakończenia oraz bibliografii.

Praca magisterska socjologia
Dzięki współpracy z gronem wykwalifikowanych redaktorów możemy zaoferować profesjonalną pomoc w przygotowywaniu prac magisterskich z dziedziny socjologii. Nasi specjaliści podejmują się pisania zarówno całościowych opracowań, jak i pojedynczych rozdziałów. Przykładowe tematy prac magisterskich na kierunku socjologia to: psychospołeczne skutki uzależnienia od Internetu, eutanazja jako problem społeczny, modele funkcjonowania osobowości a pozycja w rodzinie, wspływ socjoterapii na proces uspołeczniania dzieci i młodzieży.

Praca magisterska turystyka
Napisanie pracy magisterskiej na kierunku turystyka może być sporym wyzwaniem, dlatego oferujemy pomoc i podpowiedzi, jak krok po kroku przygotować pracę dyplomową spełniającą wszelkie wymogi pod względem merytorycznym, językowym oraz formalnym. Praca magisterska z turystyki może dotyczyć m.in. takich zagadnień, jak: wpływ terroryzmu na turystykę, rola kampanii wizerunkowych w budowaniu marki kraju, turystyka motocyklowa, czynniki warunkujące rozwój turystyki kajakarskiej w Polsce.

Praca magisterska zarządzanie
Nasz zespół redaktorów realizuje zamówienia na prace magisterskie z dziedziny zarządzanie. Pomagamy w zbieraniu materiałów źródłowych do pracy dyplomowej, w ich opracowywaniu, a także w wykonywaniu badań. Przykładowe tematy pracy magisterskiej na kierunku zarządzanie: sylwetka współczesnego menedżera, badania marketingowe w zarządzaniu, stres i jego wpływ na motywowanie pracowników, człowiek w procesie pracy, proces rekrutacji jako główne zadanie działu personalnego firmy.