Praca licencjacka – prawo

Prawo – charakterystyka kierunku

kobieta trzymająca wagę

Studia licencjackie na kierunku prawniczym stanowią jedyną możliwą drogę do zawodów prawniczych, takich jak adwokat, radca prawny czy mediator. Jeszcze do niedawana, prawo razem z medycyną i psychologią opierały się systemowi bolońskiemu, umożliwiając naukę w trybie jednolitych studiów trwających pięć lat. Obecnie natomiast coraz większa liczba uczelni proponuje studia prawnicze w systemie licencjat + magisterium. Po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia student musi przygotować ważną rozprawę naukową, jaką jest praca licencjacka. Daje ona możliwość podjęcia dalszej nauki bądź poszukiwanie zatrudnienia w zawodzie prawniczym.

Studia na kierunku prawo wymagają od studenta przede wszystkim łatwości przyswajania wiedzy prawnej, z zakresu nauk społecznych oraz doktryn polityczno-prawnych. Studentów czeka nauka o prawie administracyjnym, cywilnym, karnym, konstytucyjnym, Unii Europejskiej, a także historii polskiego prawa, prawoznawstwie oraz logice prawniczej. Niezbędne są dobra pamięć i umiejętność skupienia uwagi, aby opanować tak obszerny i zarazem szczegółowy materiał. Studia na kierunku prawo z całą pewnością nie należą do łatwych, a samo napisanie pracy licencjackiej i zdanie egzaminu to połowa drogi do sukcesu. Aby bowiem zdobyć ugruntowaną pozycję w zawodzie, należy jeszcze uzyskać jedną z aplikacji, która otworzy drzwi do samodzielnego wykonywania obowiązków prawnika.

Kwalifikacje zdobywane podczas studiów prawniczych:

 • posługiwanie się ogólną wiedzą z zakresu różnych dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych, o wiedzę z zakresu nauk społecznych, a także o podstawową wiedzę ekonomiczną,
 • umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów napisanych w języku prawniczym, a także posługiwanie się zasadami logicznego myślenia,
 • przygotowanie do podjęcia aplikacji koniecznych do zdobycia pracy w zawodach prawniczych,
 • umiejętność komunikowania się i porozumiewania w procesie podejmowania decyzji prawnych,
 • umiejętność występowania w roli mediatora lub negocjatora w sytuacjach, w których obowiązujące przepisy prawne wskazują negocjacje lub mediacje jako sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Studia prawnicze – perspektywa pracy

Po ukończeniu studiów na kierunku prawo można poszukiwać zatrudnienia:

 • na stanowiskach we wszystkich organizacjach oraz instytucjach publicznych i niepublicznych, które wymagają posiadanie wiedzy prawniczej, a więc w sądach, kancelariach prawnych i notarialnych, w biurach doradztwa prawnego oraz w instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • w jednostkach z branż finansowej, bankowej, nieruchomości, ubezpieczeń, itp.,
 • w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Praca licencjacka z dziedziny prawo – pomoc w przygotowaniu

mężczyzna trzymający tablet

Napisanie wartościowej rozprawy naukowej, jaką jest praca licencjacka z zakresu prawa, stanowi z całą pewnością nie lada wyzwanie. Takie opracowanie musi być przede wszystkim twórcze, poruszać problematykę prawniczą, posiadać postawioną tezę i odpowiednie uargumentowanie. Przygotowywanie wysokiej jakości treści, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności stylistycznej i gramatycznej, wymaga odpowiedniego przygotowania. Nawet najbardziej zmotywowanym studentom niekiedy brakuje biegłości w tworzeniu rzeczowych i trafnych sformułowań, a to głównie ze względu brak doświadczenia związanego z analizowaniem, selekcjonowaniem i wybieraniem właściwej literatury. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich osób, które nie wiedzą w jaki sposób powinna zostać napisana wartościowa praca licencjacka na kierunku prawo bądź nie dysponują wystarczającą ilością czasu, umożliwiającą na przykład samodzielne zbieranie materiałów do pisania opracowania. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, oferujemy profesjonalne usługi z zakresu pisania prac dyplomowych na kierunkach prawniczych, współpracując z zespołem doświadczonych i starannie wykwalifikowanych specjalistów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, chętnie pomagamy studentom przede wszystkim w:

 • wyborze tematu, który powinien być interesujący i jednocześnie nie nazbyt skomplikowany (brak wystarczającej ilości literatury z danej dziedziny potrafi skutecznie zniechęcić do tworzenia pracy dyplomowej),
 • przygotowywaniu bibliografii, czyli w poszukiwaniu wartościowych pozycji z zakresu literatury podmiotu i przedmiotu (jesteśmy w stanie zaproponować nie tylko tradycyjne dzieła, ale również służymy pomocą w wyszukiwaniu najnowszych informacji, np. z elektronicznych czasopism, itp.),
 • określeniu struktury pracy, a więc w podziale treści na wstęp, zakończenie, rozdziały i podrozdziały.

Tworzone przez nas prace licencjackie z dziedziny prawo wyróżniają się zawsze najwyższą jakością i są poprawne nie tylko pod względem merytorycznym czy gramatycznym, ale i formalnym. Dzięki współpracy z zespołem wykwalifikowanych redaktorów oferujemy pełne wsparcie pod kątem zgodności korektorskiej, stylistycznej i ortograficznej. Oferujemy pomoc zarówno w przygotowaniu całościowych opracowań, jak również pojedynczych rozdziałów. Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów.

Praca licencjacka prawo – przykładowe tematy

akceptacja umowy poprzez uścisk dłoni

1. Przestępczość zorganizowana w Polsce oraz skuteczne metody jej zwalczania.
Praca licencjacka dotycząca przestępczości zorganizowanej w Polsce oraz najskuteczniejszych metod jej zwalczania. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów: zagadnienia teoretyczne związane z przestępczością zorganizowaną (definicja, geneza i rozwój przestępczości zorganizowanej), przestępczość zorganizowana w Polsce (geneza, charakterystyka polskich grup przestępczych) oraz wybrane metody zwalczania przestępczości zorganizowanej.

2. Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce.
Praca dotycząca wybranych aspektów związanych z zatrudnianiem obcokrajowców przez polskich pracodawców. Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w opracowaniu: zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami Unii Europejskiej, stosowanie polskich przepisów prawa pracy, zatrudnianie osób spoza krajów Unii Europejskiej, najważniejsze obowiązki polskich pracodawców przy zatrudnianiu cudzoziemców.

3. Zasada kontradyktoryjności w procesie karnym.
Praca licencjacka dotycząca zasady kontradyktoryjności w procesie karnym, składająca się z trzech przykładowych rozdziałów zatytułowanych: zasada kontradyktoryjności w polskiej i zagranicznej literaturze (rola zasady kontradyktoryjności w prawie karnym), zasada kontradyktoryjności a wybrane naczelne zasady procesu (np. zasada kontradyktoryjności a zasada legalizmu czy domniemania niewinności), model kontradyktoryjny w polskim ustawodawstwie karnym.

4. Piractwo komputerowe - społeczne aspekty zjawiska.
Praca dotycząca społecznych aspektów zjawiska piractwa komputerowego, składająca się z trzech rozdziałów. Przykładowe kwestie, które mogą zostać zaprezentowane w opracowaniu: piractwo komputerowe jako zjawisko społeczne, rys historyczny i przyczyny rozwoju piractwa komputerowego, rodzaje oraz prawne aspekty piractwa komputerowego, Koalicja Antypiracka – czym jest, jakie są jej główne założenia oraz cele.

5. Ochrona praw konsumenta w prawie polskim.
Praca licencjacka dotycząca ochrony praw konsumenta w polskim ustawodawstwie. Opracowanie składające się z czterech przykładowych rozdziałów: pojęcie konsumenta w polskich regulacjach prawnych, najważniejsze instytucje i organizacje zajmujące się ochroną praw konsumenta, wybrane regulacje prawne dotyczące ochrony interesów konsumenta w Polsce oraz próba analizy przykładowych indywidualnych skarg konsumenckich.

6. Osoba fizyczna jako strona w postępowaniu cywilnym.
Praca licencjacka poruszająca kwestię osoby fizycznej jako strony w postępowaniu cywilnym. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać uwzględnione w opracowaniu: charakterystyki stosunku cywilnoprawnego oraz administracyjnoprawnego, zdolność prawna i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych, brak zdolności i ograniczona zdolność do wykonywania czynności prawnych, reprezentacja osoby fizycznej w postępowaniu cywilnym i administracyjnym przez przedstawiciela lub pełnomocnika.

7. Małoletni jako świadek w postępowaniu karnym.
Praca poruszająca wybrane kwestie związane z osobą małoletniego jako świadka w postępowaniu karnym. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów: elementy psychologii małoletniego (pojęcie małoletniego, jego czynniki rozwojowe, itp.), rola procesowa małoletniego (dziecko jako świadek, dziecko w konflikcie z prawem), proces przesłuchania małoletniego oraz inne szczególne formy przesłuchania (przesłuchanie dziecka z zaburzeniami psychicznymi, z ciężkimi zaburzeniami zdrowotnymi, itp.).

8. Zatrzymanie w procesie karnym.
Praca licencjacka omawiająca wybrane kwestie związane z zatrzymaniem w procesie karnym. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać ujęte w opracowaniu: zatrzymanie obywatela polskiego a obcego państwa, pojęcie i istota środków przymusu w procesie karnym, zatrzymanie nieletniego oraz przykładowe formy przesłuchania, charakterystyka zatrzymania, zatrzymanie osób posiadających immunitet, analiza funkcji zatrzymania osoby.

9. Prawne aspekty reklamy.
Praca przedstawiająca wybrane prawne aspekty reklamy. W opracowaniu mogą zostać poruszone między innymi takie kwestie, jak: pojęcie i funkcje reklamy, rozwój reklamy w ujęciu historycznym, rodzaje treści reklamowych, reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (reklama nierzeczowa, ukryta, uciążliwa, porównawcza, itp.), samoograniczenia agencji reklamowych na podstawie kodeksu etyki reklamy.

10. Przetarg w prawie zamówień publicznych.
Praca licencjacka poruszająca wybrane zagadnienia związane z przetargiem w prawie zamówień publicznych. Przykładowe kwestie, które może zawierać opracowanie to: rozwój zamówień publicznych w Polsce w latach 1918-2004, klasyfikacja przetargów (przetarg ograniczony a przetarg nieograniczony), pozaprzetargowe tryby zamówień publicznych (dialog konkurencyjny, negocjacje z ogłoszeniem, zamówienie z wolnej ręki).